تبلیغات
آموزشگاه فرانسه | آموزشگاه زبان فرانسه | آموزشگاه زبان | فرانسه - آموزشگاه فرانسه
آموزشگاه فرانسه|آموزشگاه زبان فرانسه|آموزشگاه زبان|فرانسه
آموزشگاه فرانسه آموزشگاه فرانسه آموزشگاه فرانسه آموزشگاه فرانسه آموزشگاه فرانسه

        کاربرد جملات منفی و ابراز عدم تمایل به انجام دادن کاری و یا بیان کارهایی که انجام نشده اند و دیگر موضوعات انگیزه خوبی برای یادگیری جملات منفی و استفاده از آنها در زبان فرانسه محسوب می شود .

       استراتژی اصلی برای تبدیل یک جمله مثبت به یک جمله منفی استفاده از فرمول زیر است .

                                   ne ... pas  

     که در این فرمول بجای ... فعل جمله قرار می گیرد .

                      je suis dans la cuisine    من در آشپزخانه هستم

            je ne suis pas dans la cuisine    من در آشپزخانه نیستم

    مثال : 

       nous ne partons pas en vacance    ما به تعطیلات نمی رویم

                    ils ne parlent pas italien    آنها ایتالیایی حرف نمی زنند
دلار قیمت خرید دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم