تبلیغات
آموزشگاه فرانسه | آموزشگاه زبان فرانسه | آموزشگاه زبان | فرانسه - آموزشگاه فرانسه
آموزشگاه فرانسه|آموزشگاه زبان فرانسه|آموزشگاه زبان|فرانسه
آموزشگاه فرانسه آموزشگاه فرانسه  آموزشگاه فرانسه  آموزشگاه فرانسه
نکته : در مواردی که لازم است شخصی را از دور معرفی کنیم بصورتی که خود او نداند و یا برای مواقعی که پشت در هستیم و لازم است خود را به صاحب خانه معرفی کنیم می توان از صفات اشاره به همرات نام شخص استفاده کرد .

 مثال :

                                      c'est victore     او ویکتور است  

                                    c'est moi,julie     منم ، جولی

                   c'est notre chef M.joubert   او رئیس ما آقای ژوبرت است

                       c'est Gérard Depardieu    این جرالد دپاردیو است

                      c'est un acteur français    او یک هنر پیشه فرانسوی است

                       c'est Annie , ma soeur   این آن خواهر من است

                    Voici Fabienne, mon épouse    این فابین همسر من است 


دلار قیمت خرید دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم